26. Apr 2019. Poslednja promena 3:04 PM, Apr 25, 2019

BOR - Povodom povremenih kratkotrajnih prekida u emitovanju programa Televizije Bor obratili smo se Javnom preduzeću Emisiona tehnika i veze koji su nam obrazložili da do prekida u emitovanju dolazi zbog problema na dekoderu ovog preduzeća. Služba održavanja Javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze radi na otklanjanju kvara i nadamo se da će se uskoro uspostaviti redovno emitovanje našeg programa. 

Program Regionalne Televizije Bor od danas se ponovo emituje samo u drugom multipleksu, saopštilo je Javno preduzeće „Emisiona tehnika i veze“. Da bi se digitalni televizijski program naše medijske kuće i dalje nesmetano pratio, neophodno je ponovo obaviti pretragu i memorisanje digitalnih kanala na STB uređajima, a to isto moraju da učine i kablovski operateri koji preuzimaju signal. Program Regionalne Televizije Bor emituje se na kanalu 43 u drugoj zoni multipleksa u zoni raspodele Deli Jovan.

Promena važi i za druge televizijske programe istočne Srbije, koji su takođe vraćeni u drugi multipleks, na kanale za koje su im izdate dozvole REM-a i sa kojih je program emitovan do prošle godine, kada su sve lokalne i regionalne stanice u ovoj zoni raspodele privremeno prebačene u prvi multipleks, kažu u Javnom preduzeću „Emisiona tenika i veze“.

SRBIJA - Emiteri sa nacionalnom pokrivenošću, Radio televizija Srbije i televizije Prva, B92 i Hepi, obratili su se dopisom Ministarstvu kulture i informisanja, Odboru za informisanje Skupštine Srbije, Regulatornom telu za elektronske medije, Javnom preduzeću "Emisiona tehnika i veze" i preduzeću "Telekom Srbija" povodom, kako je navedeno, nezakonitog emitovanja digitalnih televizijskih kanala. Naime, "Emisiona tehnika i veze" i "Telekom Srbija", grubo kršeći zakon, počeli su emitovanje 26 televizijskih kanala u zemalјskom digitalnom servisu „Antena plus“. Time su preuzeli nadležnosti nezavisnog regulatornog tela REM, koji je jedini nadležan da izdaje dozvole za emitovanje televizijskog programa na osnovu javnog konkursa. 

Po Zakonu o elektronskim medijima, sama raspoloživost mesta u multipleksu, nije dovolјan preduslov za pokretanje medijske usluge putem zemaljskog digitalnog prenosa. Uvođenjem servisa koji podrazumeva 26 digitalnih televizijskih kanala koji se na ovaj način emituju bez dozvole, urušava se kompletan sistem javnog informisanja u oblasti elektronskih medija. Odluka o tome ko će emitovati program korišćenjem radio-frekvencijskog spektra, kao javnog dobra, ovako je izmeštena iz nadležnosti nezavisnog regulatornog tela, te je poverena privrednom društvu koje je upravo suprotno.

U saopštenju se navodi da popunjavanje slobodnih mesta za tv kanale u digitalnim zemalјskim multipleksima koji koriste radio-frekvencijski spektar koji se, kao javno dobro mora koristiti racionalno i ekonomično, mora da se realizuje kroz konkurse koje raspisuje REM. Deo kanala obuhvaćenih servisom „Antena plus" nema nikakvu dozvolu za emitovanje programa u Srbiji, dok pojedini tu dozvolu imaju, ali samo za kablovsko emitovanje, za koje se plaća niža naknada, čime se kao rezultat ovakvog modela emitovanja narušava konkurencija.

Osim što je u suprotnosti s važećim propisima, ovakav postupak nesumnjivo ugrožava i ulogu javnih medijskih servisa i interese komercijalnih kanala sa nacionalnim i regionalnim frekvencijama. Oni imaju velike finansijske obaveze prema preduzeću Emisiona tehnika za pristup multipleksu i uslugu emitovanja programa digitalnim signalom, a komercijalni kanali i prema REM-u, na ime naknade za dobijeno pravo na pružanje medijske usluge.

Ovakvim postupkom ugroženi su svi ostali mediji, nacionalni, regionalni i lokalni koji su dozvole propisno dobili, ispunili sve uslove i izmirili obaveze prema državi. I kablovski operateri za ove usluge koriste sopstveni mrežu, dakle uložili su određena sredstva i omogućili gledaocima da preko njih uz mesečnu nadoknadu prate odabrane kanale. Zbog toga, emiteri zahtevaju od direktora JP "Emisiona tehnika i veze", Branka Gogića, da odmah prekine nezakonito emitovanje programa u digitalnom servisu. 

Navedene četiri nacionalne televizije podneće tužbu za nezakonito pružanje medijskih usluga, jer za njih nisu izdate dozvole na osnovu javnog konkursa i tražiće nadoknadu štete.

BOR - Nakon prelaska na digitalni sistem i potpunog gašenja analognog emitovanja TV signala u etru, emiteri televizijskog programa suočili su sa mnogim problemima: čestim prekidima programa, smrznutom slikom na ekranu, kao i emitovanjem programa jedne medijske kuće na kanalima drugih medija. Kao i sa ostalih lokacija, i sa Deli Jovana i Tupižnice, odakle se emituje digitalni signal Regionalne televizije Bor i drugih regionalnih medijskih kuća, gotovo svake nedelјe bar jednom je dolazilo do prekida, a u zadnjih nedelјu dana, skoro svakodnevno.

Prema rečima tehničkog direktora RTV Bor Ivana Ćosića, ni Televizija Bor, kao ni drugi emiteri, na prekide, smrznutu sliku i zamenu televizijskih kanala, ne mogu da utiču, niti da ih samostalno otklone, jer je rad i funkcionisanje digitalnog sistema u nadležnosti Javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze. Odgovarajući izlazni digitalni signal borske televizije operateri preuzimaju bukvalno sa režijskog stola i dalje emituju u etar, tako da Televizija Bor više nema nikakvog uticaja na distribuciju, manipulaciju i kvalitet tog signala. To potvrđuje i činjenica da se program regionalne Televizije Bor sve vreme nesmetano emituje u Telekom i ORION telekom IPTV, NET tv PLUS, GSS medii, Balkanijum TV-u i ostalim internet platformama, a da je problem evidentan samo kod kablovskog operatera i STB-a.

Emiteri – odnosno televizijske kuće dakle nemaju uticaj na prekide programa, a ne mogu da utiču ni na otklanjanje zavrznute slike, odnosno frejma, do kojeg dolazi usled zastoja i prekida u emitovanju digitalnog signala koji nije najavlјen na vreme.

Jednostavno svaki planirani zastoj i prekid mora biti strogo najavlјen iz Javnog preduzeća emisiona tehnika i veze kako bi mi mogli da obavimo sve radnje i postupke u proceduri isklјučenja, da na ekranu ne bi stajao zamrznut frejm. Ukoliko nas o prekidima programa, kao što je u prethodnim danima bio slučaj, iz Javnog preduzeća emisiona tehnika i veze ne obaveste na vreme i ne obavi se promena kanala nakon zamrzavanja, smrznuti frejm će zauvek ostati na ekranu i kao takav trajati u nedogled do ponovnog uspostavlјanja programa“, kaže tehnički direktor RTV Bor Ivan Ćosić.

Za razliku od problema u emitovanju programa u kablovskom sistemu i STB-u, program regionalne Televizije Bor se, sve vreme nesmetano emituje u Telekom IPTV-u, ORION telekom IPTV-u, NET tv PLUS-u, GSS medii, Balkanijum TV-u i ostalim internet platformama.