opomene za neizmerenu stanarinu u prethodnoj godini