BOR, SRBIJA – Advokatura Srbije sutra, nakon četiri i po meseca protesta, počinje da radi, pošto su ispunjeni njeni zahtevi za izmene propisa o javnom beležništvu i propisa o paušalnom oporezivanju advokata. Najvažnija izmena sa stanovišta advokature i građana je da javnobeležnički zapis neće više biti obavezan za sve ugovore koji se tiču prometa nepokretnosti. U formi javnobeležničkog zapisa javni beležnik će sastavljati samo ugovore o raspolaganju nepokretnostima poslovno nesposobnih lica i sporazum o zakonskom izdržavanju. Takođe, ugovor o hipoteci i založna izjava se mogu na zahtev stranaka sastaviti u formi javnobeležničkog zapisa kada je potrebno da one imaju svojstvo izvršne isprave. Za ostale pravne poslove, odnosno privatne isprave koje će sačinjavati bilo građani, bilo advokati, predviđena je potvrda javnog beležnika stavljanjem solemnizacione klauzule da je strankama u njegovom prisustvu pročitan ugovor, da su one izjavile da on u svemu i potpuno odgovara njihovoj volji i da su ga svojeručno potpisale. Prema izmenjenoj Uredbi, predviđa se da advokatima paušalni porez za 2014. godinu bude povećan najviše 10 odsto u odnosu na 2013. godinu, što je u skaldu sa zahtevima advokature. O kriterijumima za paušalno oporezivanje za ovu godinu i sve naredne stručni timovi AKS i Ministarstva finanasija pregovaraće u narednom periodu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.